Nhật kí học của Tâm

If you can't wait, you can read the latest edition: #3 — Nhà online, vận động cho người lười vận động, và lập hệ thống làm những việc khó.

You can also browse the full archives of this newsletter.

If you'd prefer, you can also subscribe via RSS.